Logo ICP
Všeobecné informace o projektu ICPSeznam kurzů a rozpis provozu ICPKontaktní informace - mapaZajímavé odkazy

Provozní řád

Pojmy

Provozovatel – Městská část Praha 9, vlastník Internetového centra Prosek (dále jen ICP).
Uživatel – osoba používající počítač či jiné prostředky ICP nebo osoba odpovědná v případě nezletilosti návštěvníka ICP.
Správce – osoba zajišťující základní provoz infrastruktury ICP a odpovědná za registraci uživatelů.

Provoz ICP

ICP poskytuje svým uživatelům v prostorách ZŠ Litoměřická 500 přístup k počítačům připojených do sítě Internet protokolem TCP/IP. Tato služba je uživatelům poskytována bezúplatně a v hodinách určených veřejnosti. V prostoru ICP je zakázáno kouřit a používat omamné či návykové látky! Pro pohyb po ICP používá uživatel vlastní donesené přezutí, neurčí-li správce jinak. Uživatelům ICP je dán k dispozici jednotlivě uzamykatelný prostor k uložení svršků a zavazadel.

 Provozovatel ani správce nejsou odpovědni za případnou krádež či zničení věcí uživatelů.

Vstupem do ICP se uživatel zavazuje dodržovat provozní řád a souhlasí s ním. Uživatel se musí seznámit s provozním řádem ICP ještě před započetím užívání prostředků ICP. Přístup k počítači musí být schválen správcem ICP a uživatel předloží platný doklad totožnosti k evidování základních dat o uživateli za účelem vykazování provozu. Tato data jsou brána jako důvěrná, budou použita pouze pro interní záležitosti provozovatele a uživatel souhlasí se zaznamenáním dat jen na nezbytnou dobu.

Uživatel má právo používat programové vybavení nainstalované na počítačích ICP v mezích daných správcem a s následujícími omezeními:

  • Je zakázáno zneužívat počítačové sítě ICP ke komerční činnosti, k šíření politické, náboženské nebo nacionální propagandy.
  • Je zakázáno vyhledávání stránek a obsahu prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
  • Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů) a nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele.
  • Uživatel nesmí instalovat na počítačích žádné programové vybavení, ani měnit programové vybavení nebo nastavení programového vybavení, které je na počítačích instalováno.
  • Uživatel nesmí zanášet do počítačů v ICP nebo jejich prostřednictvím do sítě Internet počítačové viry a podobné algoritmy.
  • Uživatel nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet.
  • Uživatel nesmí zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojům, včetně lokální počítačové sítě ICP.
  • Uživatel se zavazuje, že nebude činit ICP zodpovědným za obsah informační nabídky jiných subjektů.

Správce může na vyžádání uživateli pomoci s prací na počítači, dovoluje-li to aktuální situace v ICP. Správce ICP má právo monitorovat provoz uživatelů a zakročí, když uživatel porušuje provozní řád či zákony ČR. Takto získaná data se považují za důvěrná. V případě, že uživatel nedbá pokynů správce, může být vykázán z ICP a nemá nárok vstup do ICP jakkoliv opětovně vyžadovat. U velmi nevhodného chování, poškozování majetku provozovatele či jiného narušování provozu ICP, povolá správce strážníky Městské police Praha nebo Policie ČR.
Při odchodu z ICP uživatel předává počítač správci, který kontroluje stav předávaného počítače a uživatel vrací veškeré zapůjčené prostředky i klíče od skříněk. Při poškození či ztrátě majetku provozovatele je sepsán protokol o škodě, kterou bude provozovatel po uživateli vymáhat.

Počítače jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a dalším legálním programovým vybavením. Provozovatel si vyhrazuje právo, měnit konfiguraci a rozsah programového vybavení bez předchozího upozornění.

ICP nabízí uživatelům tisk černo-bílých dokumentů  (text na světlém pozadí) v množství do 10 ks na jednoho uživatele denně.

V Praze dne 1. 11. 2006

Dodatek: Sběr a uchování dat uživatelů je činěn dle Zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a následných úprav.

Pro návrat klikněte zde.